Digital inventering–DigInvent

DigiInvent är en samskapande aktivitet där målgruppen, personer med IF, och personal inom LSS-verksamheter utforskar behoven av stöd för ett mer aktivt deltagande i det digitala samhället.

Samskapande aktivitet

Vad vill personer inom omsorgsverksamheten göra med sina digitala verktyg och vad behöver personalen kunna för att detta ska bli verklighet?

Tanken med att genomföra DigInvent är att skapa en ömsesidig förståelse för de behov som finns och att etablera en samsyn över vad som krävs för att förverkliga ett ökat digitalt deltagande.

Kartläggning

Syftet med denna aktivitet är att:

  • Göra en kartläggning av vilka behov av användning av digitala lösningar som finns hos personer i särskilda boenden och dagliga verksamheter.
  • Att baserat på denna kartläggning identifiera vilken kompetensutveckling som de boende och personalen behöver.
  • Att baserat på denna kartläggning identifiera behoven av verksamhetsutveckling och föreslå ny eller vidareutvecklad verksamhet.

Resultatet blir att verksamheten bland annat:

  • Får en bild av vad brukarna vill göra med hjälp av digitala verktyg
  • Får en bild av vilka hinder de upplever att det finns
  • Får en bild av hur personalen kan stötta
  • Får en bild av vilken utbildning personalen behöver få för att ha rätt kompetens
  • Kan börja forma idéer runt verksamhetsutveckling. På vilket sätt skulle digitala verktyg och lösningar kunna berika verksamheten
  • Testar en metod som ni själva kan använda på i andra boenden och dagliga verksamheter

Genomförande

Aktiviteten genomförs i tre steg med två workshoppar på plats samt en digital mellan de två.

Workshop 1: Inventering av önskemål, behov och problem samt fördjupande diskussioner.  På plats hos er, tre timmar.Deltagare är personal, personer med IF och anhöriga.

Workshop 2: Uppföljning, stöd, möjlighet att ställa frågor och diskutera. Denna workshop är digital, cirka två timmar. Deltagare är personal och anhöriga.

Workshop 3: Lösningsidéer och förslag. På plats hos er, tre timmar. Samma deltagare som i workshop 1.

Mellan och efter workshopen dokumenterar vi processen. Detta material överlämnas sedan till verksamheten.

Ansvariga konsulter

Workshoparna leds av Kerstin Gatu och Michael Kjellberg som är ledande experter på digital inkludering och har lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen och personal.

Workshopparna genomförs helst på plats hos dig som kund.

Skriftlig rapport

Arbetet dokumenteras i en skriftlig lättläst rapport med bildstöd. Detta material överlämnas till verksamheten vid ett överlämningsmöte som tar cirka 1,5 timmar.

För mer information

Kontakta oss om du vill veta mer: info@digijagcenter.se

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om DigInvent.